top of page

PRIVACY VERKLARING (Dutch)

​​Rebel Nova, gevestigd aan de Torenallee 45 (Glasgebouw), 5617BA, Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.rebelnova.nl

Torenallee 45

5617BA Eindhoven

+31 6 28763418

J. Bronkhorst is de functionaris Gegevensbescherming van rebel nova en hij is te bereiken via info@rebelnova.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rebel Nova verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, geslacht en overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt om tot een correcte dienstverlening te kunnen komen, inclusief financiële afhandeling.

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rebelnova.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rebel Nova verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: facturatie van één of meer van onze diensten, telefonisch contact bij lopende opdrachten, het verzenden van een nieuwsbrief, uw tijdig te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, u de mogelijkheid te bieden om via een online login inzage te krijgen in de voortgang van uw afgenomen diensten, alle informatie die nodig is om tot een correcte belastingaangifte te komen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rebel Nova bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van door u bij ons afgenomen diensten en volgt hierbij het reglement van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rebel Nova verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rebel Nova blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rebel Nova gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rebel Nova gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door rebel nova en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rebelnova.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let u op: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. rebel nova wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rebel Nova neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met info@rebelnova.nl

bottom of page