top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN (Dutch)

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Rebel Nova: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden gevestigd aan de Torenallee 46-56 te (5617BD) Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62591185;

b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Rebel Nova een overeenkomst heeft gesloten; c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Rebel Nova; d. Werk: het door Rebel Nova in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werk, zoals, maar zeker niet beperkt tot, (werk)tekeningen, illustraties, ontwerpen, design, ontwerpschetsen, afbeeldingen, foto’s, video’s, teksten en andere materialen of (elektronische) bestanden; e. toeleverancier: productiebedrijven die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van het werk dat is vervaardigd/voorbereid door Rebel Nova.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Rebel Nova en de klant waarop Rebel Nova deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

2.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

 

3.2 Rebel Nova is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings, offertes of op de website van Rebel Nova.

 

3.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Rebel Nova opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Rebel Nova haar aanbieding baseert.

 

3.4 Indien de opdracht op basis van nacalculatie wordt gefactureerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtprijs te worden beschouwd. De daadwerkelijk door Rebel Nova gemaakte kosten zullen dan aan de klant worden doorberekend.

 

3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3.6 Alle in een aanbieding, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie, ideeën of concepten dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door de klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Rebel Nova berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Rebel Nova. Rebel Nova behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de door Rebel Nova uitgebrachte offerte heeft ondertekend en aan Rebel Nova heeft geretourneerd.

 

4.2 Deze Algemene Voorwaarden worden samen met de offerte aan de klant verstrekt.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Rebel Nova zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

5.2 Rebel Nova bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Rebel Nova heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te Iaten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.

 

5.3 Het behoort niet tot de werkzaamheden onderzoek te verrichten naar eventuele bestaande auteursrechten op de door de klant aangeleverde afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, films, teksten e.d. Rebel Nova is derhalve ge-vrijwaard in het geval van claims van auteursrechthebbenden.

 

5.5 Rebel Nova zal de door de klant beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Rebel Nova zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten.

 

 

Artikel 6 Concept project en eenmalige herziening

6.1 Indien de levering o.a. digitale productie bevat, dan heeft de offerte betrekking op eenmaal één herziening na overleg met de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Meer her-zieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht, tegen het geldende bureautarief.

 

Artikel 7

7.1 Verplichtingen van de klant

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en overige benodigdheden, waarvan Rebel Nova aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

 

7.4 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

 

7.5 De klant vrijwaart Rebel Nova voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

 

Artikel 8 Openbaarmaking en verveelvoudiging

8.1 Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan van een door Rebel Nova in opdracht van de klant vervaardigde werk, dient de klant het vervaardigde werk te controleren en goed te keuren.

 

Artikel 9 Gebruik van toeleveranciers

9.1 Opdrachten aan toeleveranciers (drukkerijen, etc.) e.d. worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de klant verstrekt.

 

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst en meerkosten

10.1 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van vol-tooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Rebel Nova zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

10.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Rebel Nova de klant hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten.

 

Artikel 11 Termijn van uitvoering

11.1 In het geval dat een door Rebel Nova opgegeven termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of Iaten kan worden toegeschre-ven, zoals o.a. omschreven in artikel 21, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

11.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst door toedoen van de klant vertraging ondervindt, dan wordt de opleveringstermijn verlengd met de periode dat de uitvoering door de klant is vertraagd.

 

Artikel 12 Prijzen

12.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 13 Vergoeding

13.1 Rebel Nova is gerechtigd een vast overeengekomen vergoeding te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Rebel Nova, dat in redelijkheid niet van Rebel Nova mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 14 Beëindiging van de overeenkomst door de klant en annuleringskosten 14.1 Indien de klant een opdracht intrekt dan wel de overeenkomst voortijdig beëindigt, dan dient de klant aan Rebel Novate betalen:

a. de kosten die voortvloeien uit eventueel door Rebel Nova voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden;

b. de annuleringskosten.

 

14.2 De annuleringskosten bedragen:

a. alle kosten die Rebel Nova heeft gemaakt tot aan het moment van de beëindiging van de overeenkomst.

 

14.3 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de beëindiging van de overeenkomst.

 

14.4 Indien de klant de gegeven opdracht annuleert dan wel de overeenkomst om enige andere reden tussentijds wordt beëindigd, dan is het de klant niet toegestaan het tot dan toe vervaardigde werk te gebruiken, tenzij Rebel Nova daarvoor schriftelijk of via de e-mail toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kan Rebel Nova voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een bedrag voor het gebruik van het werk.

 

 

Artikel 15 Betaling

15.1 De klant dient de van Rebel Nova ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

 

15.2 Indien het geoffreerde bedrag € 2.500,- excl. btw of meer is en minder dan € 10.000,-

excl. btw, dan geschiedt facturatie als volgt:

a. 40% vooraf;

b. 60% na de oplevering.

 

15.3 Indien het geoffreerde bedrag ‘€ 10.000,- excl. btw of meer is, dan geschiedt facturatie als volgt:

a. 30% vooraf;

b. 30% gedurende het uitvoeren van de opdracht;

c. 40% na de oplevering.

 

15.4 Voldoet de klant de aanbetaling of de tussentijdse declaratie niet tijdig, dan stuurt Rebel Nova de klant een herinnering en heeft Rebel Nova het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de volledige aanbetaling of tussentijdse declaratie voldaan is. In een dergelijk geval is Rebel Nova niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant heeft geleden, doordat de uitvoering van de overeenkomst wegens de opschorting is vertraagd. Geeft de klant geen gehoor aan de gestuurde herinnering, dan heeft Rebel Nova het recht om de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. In een dergelijk geval worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 15 aan de klant in rekening gebracht.

 

15.5 In het geval van betalingsverzuim komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerech-telijk, ten laste van de klant.

 

Artikel 16 Retentierecht en voorbehoud van eigendom en rechten 16.1 Rebel Nova is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder haar heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de klant voldaan zijn.

 

16.2 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Rebel Nova, totdat alle bedragen die de klant ver-schuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Rebel Nova zijn betaald.

 

16.3 Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

Artikel 17 Klachten

17.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant aan Rebel Nova zo spoedig mogelijk nadat de opdracht is afgerond kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Rebel Nova in staat is adequaat te reageren.

 

17.2 Na het indienen van de klacht dient de klant Rebel Nova de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

 

17.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Rebel Nova slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid en verjaring

18.1 Rebel Nova kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het geleverde, indien de klant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten bij de controle wel waarneembaar zouden zijn geweest.

 

18.2 Rebel Nova kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of Iaten kan worden toege-schreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of van-wege de klant te werk zijn gesteld.

 

18.3 Rebel Nova is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rebel Nova is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

18.4 Rebel Nova is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of andere derde partijen of voor overschrijdingen van prijsopgaven van deze partijen.

 

18.5 Rebel Nova aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Rebel Nova in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

 

18.6 Rebel Nova is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.

 

18.7 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Rebel Nova geleverde, sluit Rebel Nova iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele

(gevoIg)schade.

 

18.8 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rebel Nova en haar medewerkers.

 

 

18.9 Alle aanspraken jegens Rebel Nova die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Rebel Novazijn ingediend, verval-len door verjaring.

 

Artikel 19 Opschorting en ontbinding

19.1 Rebel Nova is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt; b. aan de klant surseance van betaling is verleend;

c. de klant in staat van faillissement verkeert;

d. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

 

Artikel 20 Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 

Artikel 21 Intellectuele eigendom

21.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het gegeven advies, bedachte, ontwikkelde of tot stand gebrachte ideeën, concepten en dergelijke en op alle overige informatie die de klant in het kader van de overeenkomst van Rebel Nova ontvangt berusten bij Rebel Nova. Het is de klant niet toegestaan deze adviezen, ideeën, concepten en dergelijke, zonder de voorafgaande toestemming van Rebel Nova, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

21.2 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Rebel Nova voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

 

21.3 Het is de klant niet toegestaan het geleverde werk te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

 

21.4 Rebel Nova behoudt het recht het voor de klant uitgevoerde werk voor haar eigen promotie te gebruiken.

 

Artikel 22 Slotbepalingen

22.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

22.2 Op elke overeenkomst tussen Rebel Nova en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 

22.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Rebel Nova worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rebel Nova gevestigd is.

bottom of page